Obchodní podmínky

Mgr. Tomáš Fila, T. Novákové 61, 57001 Litomyšl, IČ: 729 45 982

Čl. I Vznik a trvání smluvního vztahu

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást smlouvy na zajištění výuky jazyků a, pokud není taková smlouva uzavřena, též jednotlivých objednávek mezi objednavatelem a společností Mgr. Tomáš Fila, T. Novákové 61, 57001 Litomyšl, IČ: 729 45 982, DIČ: CZ7601224554 (dále jen „zhotovitel“), není-li mezi zhotovitelem a objednavatelem dohodnuto něco jiného.
 2. Smlouva mezi objednavatelem, který má se zhotovitelem uzavřenou rámcovou smlouvu na zajištění výuky, a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky.
 3. Jestliže není mezi objednavatelem a zhotovitelem uzavřena písemná smlouva, vzniká smluvní vztah na základě objednávky vyhotovené objednavatelem v písemné formě. Písemnou formou se rozumí též elektronická pošta.
 4. Smluvní vztah trvá po dobu trvání rámcové smlouvy. Pokud není žádná takováto smlouva uzavřena, trvá smluvní vztah po dobu školního roku (září-srpen), ve kterém smluvní vztah vznikl podle bodu 3 tohoto článku.

Čl. II Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka jazyků (dále též „zakázky“) podle požadavků uvedených v objednávce. Předmětem plnění mohou být i další služby podle smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem nebo podle objednávky.

Čl. III Dodání výuky

1.1   V souladu s podmínkami uvedenými v čl. I se zhotovitel zavazuje zajistit sjednanou výuku jazyků v souladu se specifikacemi uvedenými v objednávce.

1.2   Objednavatel se zavazuje výuku absolvovat v souladu se specifikacemi uvedenými v objednávce a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ust. čl. V odst. 1.

1.3   Objednavatel je povinen uvést v objednávce svůj kontakt.

Čl.IV   Práva a povinnosti 

 1. objednavatel je povinen zhotovitele informovat o všech okolnostech, které by měly zásadní vliv na plnění jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s zhotovitelem, zejména je povinen zhotovitele informovat o skutečnostech jako je prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo vstup do likvidace.
 2. V případě, že se objednavatel nemůže zúčastnit plánované výuky, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli nejpozději 24 hodin před zahájením výuky. Pokud tuto skutečnost písemně neoznámí, bude mu účtována cena neomluvené výuky v plném rozsahu.
 3. V souladu s článkem X se zhotovitel zavazuje považovat veškeré informace a materiály sdělené či poskytnuté mu objednavatelem v souvislosti s předmětem výuky za důvěrné v případě, že budou jako důvěrné objednavatelem označeny.

Čl. V Cena zakázky

 1. Ceny jsou smluvní a jsou uvedeny písemně v nabídce, nabídkovém emailu, objednávce nebo smlouvě o dílo.
 2. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb na webových stránkách zhotovitele jsou v Kč a bez DPH.
 3. Ceny jsou platné po dobu platnosti uzavřené smlouvy o dílo nebo po dobu školního roku, ve kterém byly jakýmkoli způsobem sjednány mezi objednavatelem a zhotovitelem.

Čl. VI Platební podmínky

 1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky nebo na konci každého kalendářního měsíce, ve kterém proběhla výuka, nebo na konci kterého zůstává nevyfakturovaný zůstatek z dříve realizované výuky.
 2. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému na tomto dokladu. Není-li sjednáno jinak, je lhůta splatnosti 14 dní ode dne doručení faktury objednavateli. Objednavatel se zavazuje, že veškeré faktury budou uhrazeny nejpozději v den splatnosti.
 3. Při prodlení s placením uhradí objednavatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. VII Reklamace a lhůty k jejich uplatnění

 1. Reklamace

1.1   Reklamace musí být vždy provedena písemně a musí v ní být uveden důvod reklamace.

1.2   V případě, že zhotovitel uzná reklamaci za oprávněnou, přistoupí neprodleně k nápravě. Pokud se jedná o reklamaci výuky, má objednavatel právo na slevu z ceny výuky nebo výměnu lektora.

1.3   Objednavatel uplatní reklamaci bezprostředně po zjištění vady, nejpozději do 10 dnů od tohoto zjištění.

1.4   Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele u České pojišťovny a.s.

 

Čl. VIII Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

 1. Každá ze smluvních stran má právo písemně odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.
 2. Odstoupení od smlouvy je povinna smluvní strana sdělit druhé smluvní straně písemně.
 3. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.

Čl. IX Zvláštní ustanovení

 1. Objednavatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat lektora pracujícího pro zhotovitele.
 2. Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a lektorem, objednavatel se zavazuje neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek vyhotovené zakázky. Objednavatel se zavazuje, že v průběhu trvání smluvního vztahu a po dobu jednoho roku po skončení tohoto smluvního vztahu, neučiní lektorovi, pracujícímu v době trvání smluvního vztahu u zhotovitele, nabídku na zajištění výuky lekorem, ani žádnou takovou nabídku nepřijme.
 3. Objednavatel se dále zavazuje informovat zhotovitele o každém novém ujednání s lektorem.
 4. V případě porušení povinností uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Touto skutečností není omezeno právo zhotovitele na náhradu případné škody, která mu byla tímto porušením způsobena.

Čl. X Důvěrnost smlouvy

 1. Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č. 515/1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s touto smlouvou dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí po dobu dvou let od data zániku smlouvy.
 2. Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je před sdělením již veřejně známý nebo veřejně dostupný, nebo údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě právního předpisu nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného státního orgánu.

Čl. XI Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
 2. Znění těchto Obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné podpisem příslušné smlouvy nebo zasláním objednávky.
 3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014