Obchodní podmínky

Mgr. Tomáš Fila, T. Novákové 61, 57001 Litomyšl, IČ: 729 45 982

Čl. I Vznik smluvního vztahu

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských služeb, a pokud není taková smlouva uzavřena, též jednotlivých smluv o dílo (objednávek) mezi objednavatelem a společností Mgr. Tomáš Fila, T. Novákové 61, 57001 Litomyšl, IČ: 729 45 982, DIČ: CZ7601224554 (dále jen „zhotovitel“), není-li mezi zhotovitelem a objednavatelem dohodnuto něco jiného.
 2. Smlouva mezi objednavatelem, který má se zhotovitelem uzavřenou rámcovou smlouvu na zajištění překladatelských služeb, a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky.
 3. Jestliže není mezi objednavatelem a zhotovitelem uzavřena písemná smlouva, vzniká smluvní vztah na základě objednávky vyhotovené objednavatelem v písemné formě. Písemnou formou se rozumí též elektronická pošta.

Čl. II Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je vyhotovení překladu (dále též „zakázky“) podle požadavků uvedených v objednávce. Předmětem plnění mohou být i další služby podle smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem nebo podle objednávky.

Čl. III Překlady

 1. Všeobecná ujednání

1.1   V souladu s podmínkami uvedenými v čl. I se zhotovitel zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v určeném jazyce a ve sjednané době a dohodnutým způsobem ji objednavateli předat a splnit další případné podmínky uvedené ve smlouvě nebo v objednávce.

1.2   Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ust. čl. V odst. 1.

1.3   Objednavatel je povinen uvést v objednávce svůj kontakt.

 1. Termín předání zakázky

2.1   Zhotovitel je povinen předat objednavateli zakázku v řádném termínu. Řádným termínem se rozumí lhůta 1 pracovního dne na každých 6 normostran textu + 3 pracovních dnů ode dne objednávky (definice normostrany viz. čl. V, odst 4). Pokud zhotovitel není schopen uvedený termín splnit, objednavatele o tom bude písemně informovat.

2.2   Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce. Pokud není v objednávce uveden způsob převzetí, bude se za způsob převzetí považovat odeslání elektronickou poštou nebo přes službu www.uschovna.cz, kterou zhotovitel používá při zasílání větších souborů.

2.3   Při osobním převzetí je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas.

2.4   Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné doručit požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

2.5   Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu zakázku převzít, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Čl.IV   Práva a povinnosti 

 1. Pokud bude zakázka použita pro tisk, musí být objednána v dostatečném časovém předstihu a objednávka musí výslovně obsahovat i text, že se jedná o objednání překladu textu s předtiskovou jazykovou korekturou.
 2. Pokud text, který je předmětem zakázky, obsahuje odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých objednavatel požaduje překlad v souladu s jím užívanou terminologií, je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušné používané terminologie v dané jazykové kombinaci nebo mu poskytnout jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude překladateli k dispozici pro případné konzultace. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se užité terminologie nebude brán zřetel.
 3. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky vyplývající z porušení autorského práva.
 4. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že se všemi materiály, které mu objednavatel předloží, bude nakládat jako s přísně důvěrnými.

Čl. V Cena zakázky

 1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele uvedený na webových stránkách zhotovitele, pokud není mezi oběma stranami sjednáno jinak. Na vyžádání zhotovitel předloží vždy přesnou konečnou cenu překladu.
 2. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb na webových stránkách zhotovitele jsou v Kč a bez DPH.
 3. Jedním slovem se rozumí jedno slovo originálního dokumentu. Zhotovitel pro výpočet používá CAT nástroje.
 4. Jednou normostranou (NS) se rozumí 1.800 znaků včetně mezer. Zaokrouhluje se směrem nahoru
 5. Je-li v rámcové smlouvě sjednán individuální ceník, bude mít přednost před obecným ceníkem a bude v platnosti, dokud nebude mezi smluvními stranami sjednán ceník nový.

Čl. VI Platební podmínky

 1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.
 2. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému na tomto dokladu. Není-li sjednáno jinak, je lhůta splatnosti 14 dní ode dne doručení faktury objednavateli. Objednavatel se zavazuje, že veškeré faktury budou uhrazeny nejpozději v den splatnosti.
 3. Při prodlení s placením uhradí objednavatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. Zhotovitel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu, která bude splatná v termínu na faktuře uvedeném.

Čl. VII Reklamace a lhůty k jejich uplatnění

Řešení sporů

 1. Reklamace

1.1   V případě překladu má vyhotovená zakázka vady tehdy, pokud nebyla vyhotovena v odpovídající gramatické, stylistické anebo významové kvalitě.

1.2   V případě překladu má vyhotovená zakázka vady také tehdy, jestliže nebyla provedena v souladu se smlouvou nebo objednávkou.

1.3   V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

1.4   Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Objednavatel vady v dokumentu jasným způsobem vyznačí.

1.5  Pokud zhotovitel uzná reklamaci překladu ze strany objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě korekturu daného překladu. V případě uznání reklamace zakázky má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky. Výše slevy na uznané reklamace vad se řídí dohodou obou stran. Pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého odborníka zvoleného dohodou smluvních stran z řad překladatelů a tlumočníků, v případě soudně ověřených překladů ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků.

1.6   Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého odborníka podle ustanovení odst. 1.5 tohoto čl. jsou zhotovitel i objednavatel povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 %. Konečné vyúčtování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace dle rozhodnutí odborníka v reklamačním řízení.

1.7   Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky.

1.8   Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele u České pojišťovny a.s.

 1. Lhůta pro uplatnění reklamace

2.1   Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

2.2   Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 21 dní ode dne převzetí vyhotovené zakázky nebo ode dne realizace tlumočení.

 1. Řešení sporů

3.1   V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady dle čl. VII. odst. 1.1 těchto OP, zavazují se smluvní strany řešit tento spor nejprve mimosoudní cestou.

3.2.   Nedojde-li k vyřešení sporu mimosoudní cestou, pak bude příslušný spor ohledně reklamace řešen a s konečnou platností rozhodnut u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to jedním odborníkem jmenovaným zhotovitelem z osob zapsaných v seznamu soudních překladatelů a tlumočníků pro daný jazyk.

Čl. VIII Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

 1. Každá ze smluvních stran má právo písemně odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.
 2. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli storno poplatky závisející na míře rozpracovanosti překladu.
 3. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.
 4. Pokud je text použit do tisku či k dalšímu šíření, objednavatel je povinen o této skutečnosti zhotovitele písemně informovat. Pokud objednavatel u zhotovitele neobjednal překlad textů určených do tisku s předtiskovou korekturou, nemá nárok na náhradu škody z důvodu tiskových chyb v přeloženém textu.

Čl. IX Zvláštní ustanovení

 1. Objednavatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat překladatele či tlumočníka.
 2. Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem či tlumočníkem, objednavatel se zavazuje neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek vyhotovené zakázky.
 3. Objednavatel se dále zavazuje informovat zhotovitele o každém novém ujednání s překladatelem či tlumočníkem.
 4. V případě porušení povinností uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena. Touto skutečností není omezeno právo zhotovitele na náhradu případné škody, která mu byla tímto porušením způsobena.

Čl. X Důvěrnost smlouvy

 1. Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č. 515/1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s touto smlouvou dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí po dobu dvou let od data zániku smlouvy.
 2. Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je před sdělením již veřejně známý nebo veřejně dostupný, nebo údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě právního předpisu nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného státního orgánu.

Čl. XI Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
 2. Znění těchto Obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné podpisem příslušné smlouvy nebo zasláním objednávky.
 3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014